Top 15 아두 이노 Rgb Led 244 Most Correct Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 아두 이노 rgb led on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the Toplist.aseanseafoodexpo.com team, along with other related topics such as: 아두 이노 rgb led 아두이노 rgb led 모듈, 아두이노 rgb led 여러개, led 아두이노, rgb led바, 아두이노 led 제어, RGB LED datasheet, 아두이노 3색 LED PWM


[Arduino] Representing various colors with RGB LEDs with PWM
[Arduino] Representing various colors with RGB LEDs with PWM


[아두이노 강좌] 03. RGB LED 색깔 변경하기 – 가치창조기술 위키

 • Article author: wiki.vctec.co.kr
 • Reviews from users: 20216 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [아두이노 강좌] 03. RGB LED 색깔 변경하기 – 가치창조기술 위키 빛은 물감과 다르게 빨강, 초록, 파랑 빛을 섞으면 하얀색이 됩니다. 세개의 LED의 밝기를 동일하게 설정하면 전체적인 컬러는 하얀색이되며 파랑LED를 끄고, 빨강과 초록 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [아두이노 강좌] 03. RGB LED 색깔 변경하기 – 가치창조기술 위키 빛은 물감과 다르게 빨강, 초록, 파랑 빛을 섞으면 하얀색이 됩니다. 세개의 LED의 밝기를 동일하게 설정하면 전체적인 컬러는 하얀색이되며 파랑LED를 끄고, 빨강과 초록 …
 • Table of Contents:
[아두이노 강좌] 03. RGB LED 색깔 변경하기 - 가치창조기술 위키
[아두이노 강좌] 03. RGB LED 색깔 변경하기 – 가치창조기술 위키

Read More

아두 이노 rgb led

 • Article author: kocoafab.cc
 • Reviews from users: 47098 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 아두 이노 rgb led RGB LED 모듈을 사용해 보자. … LED 3개를 각각 제어하므로써 LED의 색상을 정합니다. … 참고로 현재버전의 아두이노 IDE는 한글입력 어려워, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 아두 이노 rgb led RGB LED 모듈을 사용해 보자. … LED 3개를 각각 제어하므로써 LED의 색상을 정합니다. … 참고로 현재버전의 아두이노 IDE는 한글입력 어려워, …
 • Table of Contents:
아두 이노 rgb led
아두 이노 rgb led

Read More

Arduino RGB LED Tutorial – Arduino Project Hub

 • Article author: create.arduino.cc
 • Reviews from users: 2847 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Arduino RGB LED Tutorial – Arduino Project Hub The RGB led consists of three different led’s, from the name you can guess that these led’s are red, green and blue. We can obtain many other … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Arduino RGB LED Tutorial – Arduino Project Hub The RGB led consists of three different led’s, from the name you can guess that these led’s are red, green and blue. We can obtain many other … You will learn how to use the RGB LED with Arduino to obtain different colors.blinky lights,led,lights,rgb
 • Table of Contents:

Components and supplies

Apps and online services

About this project

Code

Schematics

Comments

Arduino RGB LED Tutorial - Arduino Project Hub
Arduino RGB LED Tutorial – Arduino Project Hub

Read More

[아두이노] RGB(3색) LED 사용하기

 • Article author: studyingandsuccess.tistory.com
 • Reviews from users: 10696 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [아두이노] RGB(3색) LED 사용하기 [아두이노] RGB(3색) LED 사용하기 … ​LED 중에는 3가지 색을 낼 수 있는 제품이 있습니다. 다리가 4개이기 때문에 ‘4 leg LED’, ‘4 pin LED’, 또는 낼 수 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [아두이노] RGB(3색) LED 사용하기 [아두이노] RGB(3색) LED 사용하기 … ​LED 중에는 3가지 색을 낼 수 있는 제품이 있습니다. 다리가 4개이기 때문에 ‘4 leg LED’, ‘4 pin LED’, 또는 낼 수 … ​LED 중에는 3가지 색을 낼 수 있는 제품이 있습니다. 다리가 4개이기 때문에 ‘4 leg LED’, ‘4 pin LED’, 또는 낼 수 있는 색깔이 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)이라 ‘RGB LED’라고도 부릅니다. <그림 1>..
 • Table of Contents:

티스토리 뷰

Common Cathode

Common Anode

[아두이노] RGB(3색) LED 사용하기
[아두이노] RGB(3색) LED 사용하기

Read More

Làm thế nào để điều khiển LED RGB – Led 3 màu | Cộng đồng Arduino Việt Nam

 • Article author: arduino.vn
 • Reviews from users: 564 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Làm thế nào để điều khiển LED RGB – Led 3 màu | Cộng đồng Arduino Việt Nam Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối mình viết bài chia sẻ với Cộng đồng Arduino Việt Nam. Mấy hôm nay, mình có một dự án liên quan đến LED RGB … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Làm thế nào để điều khiển LED RGB – Led 3 màu | Cộng đồng Arduino Việt Nam Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối mình viết bài chia sẻ với Cộng đồng Arduino Việt Nam. Mấy hôm nay, mình có một dự án liên quan đến LED RGB …
 • Table of Contents:

Bạn đang ở đây

I Giới thiệu

II Những gì cần nắm

III Phần cứng

IV Sơ lược về LED RGB

V Nối mạch

VI Mã lập trình

VII Kết luận

Software Serial – Giao tiếp giữa Arduino và nhiều mạch Serial khác – Truyền tải trung gian giữa một mạch khác qua giao tiếp Serial

Các lệnh Linux và thủ thuật backup thẻ nhớ khi chơi với máy tính nhúng Orange Pi hay bất kỳ máy tính nhúng dùng nhân Debian

Mục lục

Làm thế nào để điều khiển LED RGB - Led 3 màu | Cộng đồng Arduino Việt Nam
Làm thế nào để điều khiển LED RGB – Led 3 màu | Cộng đồng Arduino Việt Nam

Read More

틴커캐드 아두이노 3색 RGB LED 제어하기

 • Article author: iot-lab.tistory.com
 • Reviews from users: 7821 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 틴커캐드 아두이노 3색 RGB LED 제어하기 3색 LED (RGB LED). 한쪽 방향으로 전류가 흐르도록 하는 반도체 소자를 다이오드라고 합니다. 그중 전기 에너지를 빛으로 변환하는 것을 발광 다이오드( … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 틴커캐드 아두이노 3색 RGB LED 제어하기 3색 LED (RGB LED). 한쪽 방향으로 전류가 흐르도록 하는 반도체 소자를 다이오드라고 합니다. 그중 전기 에너지를 빛으로 변환하는 것을 발광 다이오드( … 이전 블로그에서 브레드보드와 LED 페이드 인/페이드 아웃 (PWM) 제어하는 방법을 알아보았습니다. https://iot-lab.tistory.com/175 틴커캐드 아두이노 LED 페이드 인/페이드 아웃 제어하기(PWM 제어, 오실로스코..IoT관련 내용을 포스팅하는 블로그입니다.
 • Table of Contents:

태그

‘아두이노아두이노 기초’ Related Articles

티스토리툴바

틴커캐드 아두이노 3색 RGB LED 제어하기
틴커캐드 아두이노 3색 RGB LED 제어하기

Read More

휴몬랩 메이커 연구소 : 네이버 블로그

 • Article author: blog.naver.com
 • Reviews from users: 557 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 휴몬랩 메이커 연구소 : 네이버 블로그 아두이노, RGB LED, 암수점퍼선 4개. ​. □ 실습 목표. 1. RGB LED 색을 0.2초마다 바꾼다. 2. RGB LED 랜덤 함수를 사용해서 랜덤으로 색을 바꾼다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 휴몬랩 메이커 연구소 : 네이버 블로그 아두이노, RGB LED, 암수점퍼선 4개. ​. □ 실습 목표. 1. RGB LED 색을 0.2초마다 바꾼다. 2. RGB LED 랜덤 함수를 사용해서 랜덤으로 색을 바꾼다.
 • Table of Contents:
휴몬랩 메이커 연구소 : 네이버 블로그
휴몬랩 메이커 연구소 : 네이버 블로그

Read More

아두이노 강좌 #45 RGB LED 기초 사용법 기초 및 Orange, Yellow 컬러 표시 팁::Blacklog

 • Article author: juahnpop.tistory.com
 • Reviews from users: 25402 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 아두이노 강좌 #45 RGB LED 기초 사용법 기초 및 Orange, Yellow 컬러 표시 팁::Blacklog Arduino Uno RGB LED Basic 이번 포스트에서는 RGB LED 기초 사용법에 대해 설명 합니다. RGB LED로 여러가지 색을 표현하기 위해 사용되는 PWM 출력 방법에 대한 기초 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 아두이노 강좌 #45 RGB LED 기초 사용법 기초 및 Orange, Yellow 컬러 표시 팁::Blacklog Arduino Uno RGB LED Basic 이번 포스트에서는 RGB LED 기초 사용법에 대해 설명 합니다. RGB LED로 여러가지 색을 표현하기 위해 사용되는 PWM 출력 방법에 대한 기초 … Arduino Uno RGB LED Basic 이번 포스트에서는 RGB LED 기초 사용법에 대해 설명 합니다. RGB LED로 여러가지 색을 표현하기 위해 사용되는 PWM 출력 방법에 대한 기초 적인 내용은 하단의 관련 포스트를 참고해..Hardware, Software, Productivity, DIY Project, Tip&Trics
 • Table of Contents:

RGB LED 기초 사용법에 대해 설명

RGB LED를 사용하는 기초적인 방법으로 LED를 ONOFF하는 방식과 PWM을 사용하는 방식의 코드를 소개

티스토리툴바

아두이노 강좌 #45 RGB LED 기초 사용법 기초 및 Orange, Yellow 컬러 표시 팁::Blacklog
아두이노 강좌 #45 RGB LED 기초 사용법 기초 및 Orange, Yellow 컬러 표시 팁::Blacklog

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.aseanseafoodexpo.com/blog.

Arduino RGB LED Tutorial

In this tutorial, you will learn about Arduino RGB led interfacing. The RGB led consists of three different led’s, from the name you can guess that these led’s are red, green and blue. We can obtain many other colors by mixing up these colors. The Arduino has a analog write function which will help us in obtaining different colors for Arduino RGB led.

For Custom Projects, hire me at https://www.freelancer.com/u/Muhammadaqibdutt

RGB LED Schematic

There are actually two types of RGB led’s; the common cathode one and the common anode one. In the common cathode RGB led, the cathode of all the led’s is common and we give PWM signals to the anode of led’s while in the common anode RGB led, the anode of all the led’s is common and we give PWM signals to the cathode of led’s.

The one that we are going to use is the common cathode RGB led. So, we will connect the common pin to the GND of Arduino and the other three leads of the led’s to the PWM pins of Arduino.

Note

You cannot distinguish between the common cathode and common anode type by just looking at the RGB led because both look same. You will have to make the connections to see that either it is common cathode or common anode.

The RGB led has one big lead than the other leads. In the common cathode case, it will be connected to GND and in the common anode case; it will be connected to 5V.

Arduino RGB LED Circuit Diagram

Connect the cathode of the RGB led which is the longer pin of RGB led to the GND of Arduino and the other three pins to the pin 11, 10, 9 of Arduino through the 220 ohm resistors. The resistors will prevent the excess amount of current to flow through the RGB led.

If you are using the common anode RGB led, then connect the long lead to the 5V of Arduino.

Note

If you have any other Arduino, then make sure that you are using the PWM pins of that Arduino. The PWM pins have a ~ sign with them.

Working

Inside the RGB led, there are three more led’s. So by changing the brightness of these led’s, we can obtain many other colors. To change brightness of RGB led, we can use the PWM pins of Arduino. The PWM pins will give signal different duty cycles to the RGB led to obtain different colors.

The below RGB color wheel will help you in selecting different colors for Arduino RGB led.

Code

int red_light_pin= 11;

int green_light_pin = 10;

int blue_light_pin = 9;

void setup() {

pinMode(red_light_pin, OUTPUT);

pinMode(green_light_pin, OUTPUT);

pinMode(blue_light_pin, OUTPUT);

}

void loop() {

RGB_color(255, 0, 0); // Red

delay(1000);

RGB_color(0, 255, 0); // Green

delay(1000);

RGB_color(0, 0, 255); // Blue

delay(1000);

RGB_color(255, 255, 125); // Raspberry

delay(1000);

RGB_color(0, 255, 255); // Cyan

delay(1000);

RGB_color(255, 0, 255); // Magenta

delay(1000);

RGB_color(255, 255, 0); // Yellow

delay(1000);

RGB_color(255, 255, 255); // White

delay(1000);

}

void RGB_color(int red_light_value, int green_light_value, int blue_light_value)

{

analogWrite(red_light_pin, red_light_value);

analogWrite(green_light_pin, green_light_value);

analogWrite(blue_light_pin, blue_light_value);

}

Video

If you have any comments, then feel free to ask in the comment section.

[아두이노] RGB(3색) LED 사용하기

​LED 중에는 3가지 색을 낼 수 있는 제품이 있습니다. 다리가 4개이기 때문에 ‘4 leg LED’, ‘4 pin LED’, 또는 낼 수 있는 색깔이 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)이라 ‘RGB LED’라고도 부릅니다.

<그림 1> RGB LED

RGB 가산 혼합

RGB LED를 사용하면 3가지 색만 낼 수 있는 것이 아니라 색을 조합해서 거의 모든 색을 낼 수 있습니다. 2개 또는 3개의 색이 동시에 켜져 있지만 우리 눈은 한 가지 색으로 인지합니다. 만약 빨강과 초록이 켜져 있다면 노란색으로 보입니다. 물감은 여러 가지 색을 섞을수록 어두워지다 결국 검은색이 되지만, 이 LED 빛은 모을수록 밝아지며 3개를 모두 모으면 흰색이 됩니다. 물감처럼 섞을수록 어두워지는 것을 ‘RGB 감산 혼합’, LED처럼 밝아지는 것을 ‘RGB 가산 혼합’이라고 합니다.

RGB 가산 혼합(위키피디아)

<그림 2> RGB 가산 혼합

RGB LED (Common Cathode, Anode)

<그림 2> Common Cathode LED와 Common Anode LED

RGB LED는 핀이 네 개 있습니다. 핀 길이가 조금씩 다른데 가장 긴 것이 Anode이거나 Cathode입니다. 이 핀은 다른 핀들이 공통으로 사용하기 때문에 Common(공통 단자)라고 부릅니다. Common Cathode 인지 Anode 인지에 따라 Common에 연결해야 될 입력이 달라집니다. 이 두 LED는 생긴 걸로 구분이 쉽지 않기 때문에 구매할 때 꼭 확인해야 합니다.

아래 회로는 가장 간단하게 연결한 예시입니다. 이 회로에서 RGB에 해당하는 각각 단자는 PWM 기능이 있는 디지털 9, 10, 11에 연결합니다. Common 단자는 연결 방법이 다릅니다. Common Cathode는 아두이노 GND에 연결합니다. Common Anode는 아두이노 Vcc에 연결합니다. Common Anode 회로에서 아두이노와 LED가 GND 없이 연결한 것이 익숙하지 않을 수도 있지만, Vcc에서 LED를 거쳐 디지털 핀으로 전류가 흘러 LED가 켜집니다.

<그림 3> 3색 LED 연결 예시

PWM 제어

PWM(Pulse Width Modulation)은 디지털 출력 을 제어하기 위한 기술입니다. 이것으로 아두이노 디지털 출력 핀으로 LED를 켜고 끄는 동작 외에 밝기를 조절하는 아날로그적인 제어가 가능합니다. 디지털 출력 핀으로 출력 전압의 크기를 바꿀 수는 없습니다. 출력은 항상 5V입니다. 하지만 출력의 지속시간을 조절할 수 있습니다. PWM의 펄스는 1/500 초에 한 번씩 나옵니다 . 아두이노의 ‘analogWrite’ 명령어를 통해 이 펄스의 지속시간을 조절합니다. analogWrite(0)이면 지속시간이 0이니 펄스가 없습니다. analogWrite(255)이면 최댓값으로 끊 기지 않고 지속되는 출력입니다. 그 중간 값을 입력하면 그 크기에 따라 지속시간이 결정됩니다.

만약 analogWrite(128)을 입력하면 50%의 시간 동안만 출력이 지속됩니다. LED는 0.001초 켜진 후 0.001초 동안 꺼지는 동작을 반복합니다. 이렇게 빨리 깜박이면 우리 눈은 그 깜박임을 인지하지 못합니다. 그저 빛이 어두워졌다고 인지합니다.

Làm thế nào để điều khiển LED RGB – Led 3 màu

I. Giới thiệu

Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối mình viết bài chia sẻ với Cộng đồng Arduino Việt Nam. Mấy hôm nay, mình có một dự án liên quan đến LED RGB (Led 3 màu – led có thể biểu diễn tất cả các màu), mà tìm tài liệu trên Cộng đồng Arduino lại không có, vì vậy, mình sẽ viết một bài viết để chia sẻ cho các bạn đi sau.

II. Những gì cần nắm

Mục tiêu mà mình hướng đến và muốn chia sẻ trong bài viết này đó là giới thiệu về LED RGB và chỉ các bạn điều khiển 1 con LED RGB. Còn muốn điều khiển nhiều con LED RGB thì cần nhiều đồ hơn và phức tạp hơn nên mình xin nhường lại vấn đề này cho các bạn tìm hiểu thêm và chia sẻ cho cộng đồng.

III. Phần cứng

Arduino UNO Breadboard Dây cắm breadboard Led 3 màu – LED RGB (các bạn mua loại chung cực âm cho nó dễ, vì sao nó dễ thì các bạn đọc tiếp thì sẽ tự nhận thấy thôi ) 3 con điện trở (220ohm – 560ohm)

IV. Sơ lược về LED RGB

Khác với LED bình thường, led RGB có 4 chân, trong đó có 1 chân dương chung và 3 chân âm riêng cho từng màu (R – red – đỏ, G – Green – Xanh lá, B – Blue – Xanh dương). LED RGB thực chất là 3 con diode led bình thường dính chụm thành 1 khối mà thôi (vì độ sáng của LED RGB khá sáng cộng với hiệu ứng lưu ảnh của mắt người mà mình thấy được các màu sắc khác nhau). Để thay màu sắc của LED RGB, ta chỉ việc thay đổi độ sáng của từng con diode (led) trong con led rgb. Để thay đổi độ sáng của một con LED ta chỉ việc điều chỉnh điện áp xuất ra con LED, mà để điều chỉnh điện áp xuất ra con LED ta sẽ dùng xung PWM (một loại xung mà hầu hết các mạch Arduino đều có – xêm thêm về xung PWM).

Ânodo comum (chung cực dương) – Cátodo comum (chung cực âm – mình demo con này)

V. Nối mạch

LED RGB Arduino UNO 1 (RED) 9 2 GND 3 (GREEN) 10 4 (BLUE) 11

VI. Mã lập trình

/* User: Tôi yêu Arduino http://arduino.vn/users/toi-yeu-arduino RGB LED Tạo led cầu vồng */ // Ta sẽ đặt tên cho cho các chân (vì các chân không thay đổi nên mình lưu ở dạng hằng số với từ khóa const) // http://arduino.vn/reference/const-bien-hang // Theo quy tắc đặt tên trong giới lập trình thì các hằng số các bạn phải viết hoa toàn bộ các ký tự // và các dấu cách giữa các từ được thay bằng dấu gạch nối dưới (dân gian gọi là shift gạch :3) const int RED_PIN = 9; // led đỏ const int GREEN_PIN = 10; // led xanh lá const int BLUE_PIN = 11; // led xanh dương // Hằng số đợi giữa mỗi lần đổi trạng thái int DELAY_TIME = 500; // đơn vị là mili giây nhá – thử thay đổi số này xem sao :3 // Hàm setup // Xem thêm về vòng đời các hàm trong Arduino // http://arduino.vn/reference/setup-va-loop void setup() { // Khởi tạo các chân là OUTPUT (tất nhiên òi :D) // http://arduino.vn/reference/pinmode // http://arduino.vn/reference/thiet-dat-digital-pins-nhu-la-input-inputpullup-va-output pinMode(RED_PIN, OUTPUT); pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT); pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT); } // Hàm loop // Xem thêm về vòng đời các hàm trong Arduino // http://arduino.vn/reference/setup-va-loop void loop() { // Gọi hàm displayAllBasicColors để thể hiện toàn bộ các màu cơ bản ! displayAllBasicColors(); // Đã chơi led rgb mà không biết đến hiệu ứng cầu vồng thì không thể chấp nhận được :3, vì vậy, mình chia sẻ cho các bạn hiệu ứng cầu vồng luôn // Gọi hàm showSpectrum để chạy hiệu ứng cầu vồng. showSpectrum(); } // Cài đặt hàm displayAllBasicColors void displayAllBasicColors() { // Tắt toàn bộ các led – cái này dễ mà ha digitalWrite(RED_PIN, LOW); digitalWrite(GREEN_PIN, LOW); digitalWrite(BLUE_PIN, LOW); delay(DELAY_TIME); // Chỉ bật led đỏ digitalWrite(RED_PIN, HIGH); digitalWrite(GREEN_PIN, LOW); digitalWrite(BLUE_PIN, LOW); delay(DELAY_TIME); // Chỉ bật led xanh lá digitalWrite(RED_PIN, LOW); digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH); digitalWrite(BLUE_PIN, LOW); delay(DELAY_TIME); // Chỉ bật led xanh dương digitalWrite(RED_PIN, LOW); digitalWrite(GREEN_PIN, LOW); digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH); delay(DELAY_TIME); // Bật màu vàng bắng cách bật led đỏ và xanh digitalWrite(RED_PIN, HIGH); digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH); digitalWrite(BLUE_PIN, LOW); delay(DELAY_TIME); // Xanh lam (Cyan) bằng cách bật led xanh lá và xanh dương digitalWrite(RED_PIN, LOW); digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH); digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH); delay(DELAY_TIME); // Tím (đỏ xanh dương) digitalWrite(RED_PIN, HIGH); digitalWrite(GREEN_PIN, LOW); digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH); delay(DELAY_TIME); // Màu trắng (tất cả các led) // Mình không hiểu nổi vụ con công tô màu cho con quạ :3, đáng lẻ phải ra màu trắng chứ, mà thế quái nào lại ra màu đen :3, chắc do con công pha màu kém quá 😀 digitalWrite(RED_PIN, HIGH); digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH); digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH); delay(DELAY_TIME); } // Cài đặt hàm showSpectrum void showSpectrum() { for (int i = 0; i < 768; i++) { showRGB(i); // Call RGBspectrum() with our new x delay(10); // Delay 10ms } } // Cài đặt hàm showRGB(int color) // Chúng ta sẽ cài đặt hàm showRGB để mỗi khi nhận một giá trị từ 0 - 767 // nó sẽ chuyển dần dầm các màu của con đèn led rgb thành các màu đỏ - cam - vàng - lục - lam - chàm - tím // mình chia nó thành 3 khu // đỏ - xanh lục // xanh lục - xanh lam // xanh lam - đỏ // gồm có 4 mốc // 0 = đỏ chét (đỏ 100%) // 255 = xanh lục 100% // 511 = xanh dương (100%) // 767 = lại là đỏ chét // Những con số nằm giữa các màu sẽ được tính toán theo công thức bên dưới (đọc dễ hiểu mà) để ra được các màu cần thiết void showRGB(int color) { int redPWM; int greenPWM; int bluePWM; if (color <= 255) // phân vùng 1 { redPWM = 255 - color; // red đi từ sáng về tắt greenPWM = color; // green đi từ tắt thành sáng bluePWM = 0; // blue luôn tắt } else if (color <= 511) // phân vùng 2 { redPWM = 0; // đỏ luôn tắt greenPWM = 255 - (color - 256); // green đi từ sáng về tắt bluePWM = (color - 256); // blue đi từ tắt thành sáng } else // color >= 512 // phân vùng 3 { redPWM = (color – 512); // red tắt rồi lại sáng greenPWM = 0; // green luôn tắt nhé bluePWM = 255 – (color – 512); // blue sáng rồi lại tắt } // rồi xuất xung ra và chơi thôi :3 analogWrite(RED_PIN, redPWM); analogWrite(BLUE_PIN, bluePWM); analogWrite(GREEN_PIN, greenPWM); }

VII. Kết luận

So you have finished reading the 아두 이노 rgb led topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 아두이노 rgb led 모듈, 아두이노 rgb led 여러개, led 아두이노, rgb led바, 아두이노 led 제어, RGB LED datasheet, 아두이노 3색 LED PWM

See also  Top 27 독서 종합 시스템 전북 244 Most Correct Answers

Leave a Comment